Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Celistvé dědictví

Co je to svěřenský fond ?

Soubor majetku, který zakladatel

vyčlenil ze svého vlastnictví, čímž ochránil svůj majetek před exekucí a insolvencí. Mezi výhody svěřenského fondu patří, že při správném nastavení statutu nad svým majetkem neztrácíte kontrolu a stále ho můžete ovládat Vy a Vaši nejbližší. Svěřenecký fond je hovorové označení pro Svěřenský fond. 

Statut - pro svěřenské fondy

Je nejdůležitější...

Základním kamenem pro vznik každého ze svěřenských fondů je vytvoření listiny, která se nazývá „Statut “ a která stanovuje principy pro budoucí správu fondu. Absence této listiny by způsobila, že by se nejednalo o svěřenské fondy, ale pouze o držbu, půjčku či pronájem majetku.

Svěřenecký fond založen dle zákonů
Založení svěřeneckého fondu

Co jsou svěřenské fondy ?

A jak vznikají...

Zakladatel založí svěřenský fond okamžikem podepsání notářského zápisu.  K jeho zřízení dojde, ale až v okamžiku, kdy správce přijme od zakladatele pověření ke správě vyčleněného majetku, a k samotnému vzniku dojde dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

Co je to svěřenský fond

Jaký majetek a jaký majetek ho může tvořit ?

Svěřenský fond je soubor majetku, který mohou tvořit věci movité, nemovité, hmotné i nehmotné, tedy aktivní složky jmění jeho zakladatele a také např. pohledávky zakladatele . Dále ho může tvořit i právo zřízené v jeho prospěch a také  např. možnost emitování cenných papírů ve prospěch svěřenského fondu nebo zřízení zajištění.

jaký majetek tvoří svěřenský fond
zakladatel svěřeneckého fondu spojuje

Co jsou Svěřenské fondy ?

A kdo je zakladatel

Zakladatel je osoba, která vytváří svěřenské fondy. Zakladatelem může být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání a nebo právnická osoba. Občanský zákoník připouští aby zakladatelů bylo více. Česká právní úprava umožňuje vznik, dvěma způsoby zakladatelského jednání a to smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Založení a podoba statutu je plně v rukou zakladatele. Zakladatel má zákonem stanovené práva a povinnosti, ale nejdůležitější úkol zakladatele je správně nastavit statut a tím i vymezit mantinely pro správu  fondu a vyčlenit majetek do svěřenského fondu. V tomto okamžiku je víceméně role zakladatele naplněna?

ONLINE poradna

+420 775 997 977

§ 1449

(1) Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, anebo soukromý.

(2) Svěřenský fond zřízený k soukromému účelu slouží k prospěchu určité osoby nebo na její památku. Tento fond lze zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, společníky či jiné osoby

(3) Hlavním účelem veřejně prospěšného svěřenského fondu nemůže být dosahování zisku nebo provozování závodu.

Výhody svěřenského fondu ?

Ochrana majetku

Ochrana rodinného majetku před podnikatelskými a dalšími riziky
Ochrana vašeho majetku před uzavřením manželství – jen pro jistotu

Dědictví

Vyřešení dědictví za života– zejména u „komplikovaných rodin“
Přeskočení generace – vyhnutí se dědické posloupnosti ze zákona za účelem přímé
finanční podpory vašich vnoučat (vhodné i jako ochrana majetku)
Ochrana dětí před ostatními a někdy i před nimi samotnými
Ochrana dětí před „zlatokopkami“
Správa rodinného majetku v ‘rodinném vlastnictví’

Mezigenerační předání majetku - Nástupnictví

Vlastnictví rodinné firmy
Hladké předání vaší firmy další generaci bez zbytečných sporů
Zajištění toho, aby vaše rodinná firma zůstala přesně tím, čím je – rodinnou firmou
Budování rodinné nebo firemní „dynastie“ předáním vašeho bohatství nikoli pouze
další generaci, ale všem budoucím generacím

Charita

Ochrana finančního zabezpečení zranitelných členů rodiny.
Použití části vašich peněz na realizaci pěkných a zábavných věcí.
U náboženských a komunitních organizací; vyčlenění části prostředků, tak aby
patřily a byly spravovány ve prospěch všech členů komunity.
Charitativní darování.