Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Celistvé dědictví

Co je svěřenecký fond ?

Alternativa pro Vaše klidné spaní...

Svěřenecký fond je hovorové označení pro Svěřenský fond, který ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Důležité je, že při správném nastavení statutu nad svým majetkem neztrácíte kontrolu. Svěřenský fond a tedy i svůj majetek stále ovládáte Vy a Vaši nejbližší. 

Statut - svěřeneckých fondů

Je nejdůležitější...

Základním kamenem pro vznik každého svěřenského fondu je vytvoření listiny, která se nazývá „Statut svěřenského fondu“ a která stanovuje principy pro budoucí správu fondu. Absence této listiny by způsobila, že by se jednalo pouze o držbu, půjčku či pronájem majetku.

Svěřenecký fond založen dle zákonů
Založení svěřeneckého fondu

Svěřenecký fond ?

Jak vzniká svěřenský fond...

Zakladatel svěřenského fondu založí svěřenský fond okamžikem podepsání notářského zápisu.  K zřízení svěřenského fondu dojde, ale až v okamžiku, kdy svěřenský správce přijme od zakladatele pověření ke správě vyčleněného majetku, ale k samotnému vzniku dojde až dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

Jaký majetek můžete vyčlenit

Svěřenecký fond ?

Svěřenský fond mohou tvořit věci movité, nemovité, hmotné i nehmotné, tedy aktivní složky jmění jeho zakladatele a také např. pohledávky zakladatele svěřenského fondu. Svěřenecký fond může tvořit i právo zřízené ve prospěch svěřenského fondu a dále např. možnost emitování cenných papírů ve prospěch svěřenského fondu nebo zřízení zajištění

jaký majetek tvoří svěřenský fond
zakladatel svěřeneckého fondu spojuje

Svěřenecký fond a jeho obsazení

Kdo je zakladatel

Zakladatel svěřenského fondu je osoba, která vytváří svěřenské fondy. Zakladatelem svěřenského  fondu může být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání a nebo právnická osoba. Občanský zákoník připouští aby zakladatelů svěřeneckých fondů bylo více. Česká právní úprava umožňuje vznik svěřenského (též hovorově zvaného svěřeneckého) fondu, dvěma způsoby zakladatelského jednání a to smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Založení a podoba statutu svěřenského fondu je plně v rukou zakladatele. Zakladatel svěřenského (svěřeneckého) fondu má zákonem stanovené práva a povinnosti, ale nejdůležitější úkol zakladatele je správně nastavit statut svěřenského fondu a tím i vymezit mantinely pro správu svěřenského fondu a vyčlenit majetek do svěřenského fondu. V tomto okamžiku je víceméně role zakladatele svěřenského fondu naplněna?

ONLINE poradna

+420 773 127 107

§ 1449

(1) Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, anebo soukromý.

(2) Svěřenský fond zřízený k soukromému účelu slouží k prospěchu určité osoby nebo na její památku. Tento fond lze zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, společníky či jiné osoby

(3) Hlavním účelem veřejně prospěšného svěřenského fondu nemůže být dosahování zisku nebo provozování závodu.