Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Evidence svěřenských fondů

Historie Svěřenského fondu v Čechách

Ačkoliv evidence svěřenských fondů vznikla v České republice až v roce 2018, počátky svěřenského fondu můžeme pozorovat již v antickém Římě. V českém právním řádu se v různých formách a v různém rozsahu objevoval v průběhu celého jeho vývoje, než byl trvale zrušen v roce 1964. Přestože v českých zemích byl tento institut trvale odstraněn, ve světě se dál těšil veliké oblibě.

Důvěra

Svěřenecký fond = Trust ?

Současná podoba

S přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), dále jen „NOZ“ byl do české právní úpravy zaveden Svěřenský fond. Tento pojem je upraven ve IV. oddílu, konkrétně v §1448 až §1474 NOZ.

 

Evidence svěřenských fondů

Anonymita pro zakladatele a obmyšlené

V roce 2018 vstoupila v platnost povinnost, evidovat svěřenské fondy v centrální evidenci svěřenských fondů. Jak ve veřejné části tak i na výpisu z evidence svěřenských fondů jsou dostupné pro širokou veřejnost pouze tyto omezené  údaje: Identifikační údaje svěřenského fondu, jméno svěřenského správce. Stejně tak je v evidenci skutečných majitelů zveřejněn pouze správce svěřenského fondu. Ostatní informace jsou stále neveřejné. 

rejstřík svěřenských fondů
jaký majetek tvoří svěřenský fond

Jaký majetek může tvořit ?

Svěřenský fond ? Trust ?

Vyčlenit majetek do svěřenského fondu může zakladatel, nebo i  jakákoliv třetí osoba a to i právnická. Tento majetek tvoří většinou věci movité, nemovité, hmotné i nehmotné…. A to i např. pohledávky. Do svěřenského fondu můžete vyčlenit také právo zřízené ve prospěch svěřenského fondu. Např. máte možnost emitovat cenné papíry ve prospěch svěřenského fondu nebo zřízení zajištění. Stejně tak můžete do svěřenského fondu vkládat podíly v soukromých společnostech.

Výhody svěřenského fondu

plynou z jeho odděleného vlastnictví, tzn. majetek nepatří osobě, ale účelu. Protože majetek, jenž je vyčleněn do fondu, se stává majetkem bez vlastníka. Tímto způsobem je zakladatel chráněn před právními úkony věřitelů, kteří by mohli z daného majetku uspokojit své pohledávky. Zároveň si, zakladatel může udržet plnou kontrolu nad „svým majetkem“. K dalším výhodám patří především anonymita. Dále pak včasné řešení rodinných vztahů, kdy vyčleněním majetku do svěřenského fondu si zakladatel pojistil, že se jeho majetek dostane do rukou té „správné“ osoby. Tento majetek tedy nepřipadne např. potomkovi, který žije nezřízeným životem, atd.. Ve statut svěřenského fondu také zakladatel může zmínit, jak má být s majetkem zacházeno a tím se vyhne případnému mrhání majetku. Chcete-li znát všechny výhody svěřenského fondu, kontaktujte nás

Vydědění dle zákona

ONLINE poradna

+420 775 997 977