Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Svěřenský fond jako nástroj

Ochrana majetku 

Všechny svěřenské fondy, které našim klientům zakládáme, plní základní funkci a to ochranu majetku před exekucí, insolvencí a úpadkem. Při dodržení platné legislativy a zákonných lhůt je ochrana 100%

ochrana majetku

Svěřenské fondy jako alternativa

Dědictví / Nástupnictví / Vydědění

V případě umrtí zakladatele, tento majetek již nebude předmětem dědictví a proto se nemusí zohledňovat nepominutelný dědic, povinné díly a další principy dědického řízení. Svěřenské fondy jsou také vhodným nástrojem pro majitele rodinných firem, protože jim přinášejí včasné řešení a větší kontrolu nad mezigeneračním předáním svého majetku a firem.

spokojené stáří

Svěřenské fondy jako

Předmanželská smlouva

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu již není ve vlastnictví zakladatele a proto tento majetek nepřejde po uzavření sňatku do společného jmění manželů, proto není třeba uzavírat předmanželské smlouvy. V případě vzniku dluhů v manželství nebo při případné exekuci bude majetek ochráněn a v případě rozvodového řízení nebude součástí vyrovnání.

ezi manželi
Zabezpečení blízkých skrze svěřenský fond

Svěřenské fondy jako nástroj pro

Zabezpečení blízkých

Vhodné v případech potřeby zabezpečit nejen blízké osoby, ale i třeba nemanželské děti, kterým chcete přiznat stejná majetková práva nebo nároky jako osobám v rodinném vztahu, s garancí absolutní anonymity .

Svěřenské fondy Vám poskytnou

Anonymitu / ochranu soukromí

Vyčleněním majetku do svěřenského fondu pozbývá vlastník svá vlastnická práva. To Vám zajistí anonymitu majetkových poměrů před veřejností a zvýší bezpečí Vás a Vaší rodiny. Přesto majetek v něm, ovládáte vy a Vaši nejbližší. 

Schovejte se ve svěřenském fondu
Zabezpečení blízkých skrze svěřenský fond

Svěřenské fondy

Jako příjemce Vašich nároků

Vhodné v případech, kdy příjemce nároků jako například odškodnění po dopravní nehodě, odškodnění úrazu, či odškodnění při pochybení lékaře atd. Nemůže či nechce přijmout plnění na svůj účet, může ho nasměřovat do svěřenského fondu, kde bude toto odškodnění distribuováno mezi obmyšlené dle nastavených pravidel 

Osoby s právním zájmem

Kdo je Dohlížitel?

Zákonné právo dohledu nad správou svěřenského fondu má zakladatel svěřenského fondu a obmyšlený. V případě přání zakladatele, může být jmenován dohlížitel, který dohlíží na jednotlivé kroky správce, čímž ochraňuje majetek a zájmy obmyšlených před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí, delikvence správce nebo neplnění zákonných povinností.

Dohlížitel dohlíží na správu svěřenského fondu
Tvoříme svěřenské fondy

Jak Vám můžeme pomoci ?

Poskytneme Vám

Svěřenské poradenství nabízíme před i po založení svěřenského fondu, povedeme Vás celým procesem založení svěřenského fondu, poskytneme Vám profesionální administrativní podporu pro Váš fond, v případě potřeby Vám poskytneme certifikované svěřenské správce či dohlížitele.

ONLINE poradna

+420 773 127 107

Společnost Highest principle s.r.o. je součástí skupiny HPS Trust Group s.r.o., specializující se na poskytování služeb Právnickým osobám a Svěřenským fondům

Zakládání svěřenských fondů, profesionální správě fondů, svěřenskému poradenství, profesionálnímu dohledu nad Vaším svěřenským fondem, poskytování administrativního servisu pro svěřenské správce, v případě zájmu Vám poskytneme i  profesionálního správce. Naší další doménou je kromě zakládání svěřenských fondů, také specializace na diskrétní svěřenské poradenství zaměřené na běžný chod svěřenského fondu, zakladatele, svěřenské správce, obmyšleného, dohlížitele, a ostatní oprávněné osoby. 

Co je evidence svěřenských fondů

 Evidence je informační systéme veřejné správy, do kterého státní správa zapisuje zákonem vymezené údaje o českých a některých zahraničních subjektech. Evidence je částečně neveřejná a spravuje jí rejstříkový soud. Součástí evidence je též sbírka listin.Více se dozvíte v § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. A v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále „rejstříkový zákon“). Tento zákon zřídil evidenci s účinností od 1. ledna 2018. Podrobnosti naleznete především v § 65a a násl. a § 118a rejstříkového zákona.

Přístup k údajům v evidenci

V evidenci je část údajů vedena veřejně, část neveřejně. K veřejné části evidence má přístup kdokoli. Subjekt lze v evidenci vyhledat podle jeho označení či identifikačního čísla. Případné připomínky k obsahu zápisů v evidenci směřujeme vždy k příslušnému rejstříkovému soudu. Kromě možnosti vyhledávání v evidenci je též možné získat výpis subjektu z evidence. Výpis je získáváme jak v elektronické, tak listinné podobě.

Získání výpisu

Elektronický podepsaný výpis (získaný v aplikaci) je výpis konkrétního subjektu z evidence, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a obsahuje všechny náležitosti k tomu, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisy. 

Mějte ale prosím na paměti, že prostým vytištěním se povaha výpisu degraduje a a nemůžete jej používat jako plnohodnotný. Elektronický podepsaný výpis získáte bezplatně  přímo v internetové aplikaci. Pokud získáte z internetové aplikace evidence podepsaný PDF dokument, můžete na něj aplikovat mechanismus autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb. Tuto službu Vám rádi poskytneme.

elektornický a listinný výpis

Elektronický podepsaný výpis

získáte také od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je však zpoplatněna. 

Listinný výpis

získáte od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je také zpoplatněna. Dále musíte rozlišovat, kdo je žadatelem o výpis. S ohledem na to, že evidence je zčásti  neveřejná mají oprávnění získat výpis se všemi údaji omezené na vybrané subjekty (viz níže). 

Získání výpisu veřejností

Část evidence je veřejná a komukoli přístupná. V rozsahu veřejně vedených údajů (srov. § 65d a 65e odst. 1 rejstříkového zákona) získáte výpis  z evidence, a to jak v elektronické, tak listinné formě (viz výše).
Elektronický podepsaný výpis získáte bezplatně  také přímo v internetové aplikaci. Pokud si v internetové aplikaci zobrazíte výpis konkrétního svěřenského fondu, je na základě IČ subjektu stažen částečný výpis subjektu ve formě podepsaného PDF dokumentu (elektronický podepsaný výpis).

Osoba s právním zájmem

Výpis z evidence včetně neveřejných údajů získáte pouze v případě, že prokážete na tom máte právní zájem (§ 65e odst. 3 rejstříkového zákona). Právní zájem se dokládá příslušnému rejstříkovému soudu. Sezná-li soud, že osoba má právní zájem na získání výpisu, vydá jí ho. V tom případě získáte platný či úplný (tj. i s historickými údaji) výpis v elektronické nebo listinné podobě (dle žádosti).
Právní zájem soud posuzuje vždy ve vztahu ke konkrétní věci, tj. ve vztahu k Vám žadateli a danému svěřenskému fondu. Právní zájem na získání výpisu má zejména ten, kdo se zapisuje do evidence svěřenských fondů a ten, jehož práv, povinností nebo postavení se zápis týká (např. obmyšlený či zakladatel).subjektu

Zánik

Uplyne-li doba, na kterou byl zřízen, je-li dosaženo účelu, pro který byl zřízen, nebo rozhodne-li tak soud, správa končí. Byl-li zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění.. Skončení správy ale nevede současně k zániku, protože tím okamžikem by ztratil povahu samostatného vlastnictví. Při zániku správy vydá správce majetek tomu, kdo na něj má právo. Má se za to, že na majetek má právo obmyšlený, a pokud není, zakladatel ; není-li žádný z nich, připadá majetek do vlastnictví státu. Zánik tedy přichází až převodem majetku do vlastnictví oprávněné osoby.