Přeskočit na obsah

Svěřenský - fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Číslo Certifikace 0853473

Statut svěřenského fondu

Je nejdůležitější...

Správné nastavení statutu je základním krokem při vzniku svěřenského fondu. Při přípravě statutu pro naše klienty se snažíme, aby statut byl co nejrozsáhlejší, a pamatoval každou možnou situaci, která může nastat v průběhu dalších 99 let, ale zároveň klientům vždy doporučujeme zakomponovat do něj ustanovení, které maximálně ochrání majetek a budoucí zájmy oprávněných osob. Jsou to jedinečná ustanovení, které zajistí, že statut, který může obsahovat prakticky cokoliv, co si zakladatel přeje, bude dostatečně variabilní a zároveň v souladu s  § 1448 ObZ.

Správně nastavený statut ochrana majetku
Svěřenecký fond založen dle zákonů

Co musí obsahovat statut ?

Podle § 1448 ObZ., má zakladatel povinnost, aby listina, kterou zakladatel zakládá svěřenský fond, byla sepsána formou veřejné listiny. Tato listina musí obsahoval alespoň:  označení svěřenského fondu, označení majetku který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, vymezení účelu svěřenského fondu, údaj o době trvání svěřenského fondu; má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Proč je tak důležitý ?

Svěřenský fond bývá zakládán zpravidla na dlouhou dobu. Není-li statut svěřenského fondu dostatečně promyšlen a pečlivě připraven, může se postupem času zjistit, že  neodpovídá původnímu záměru zakladatele nebo neobsahuje úpravu pro řešení určité životní situace, která právě nastala.

statut
statut

Jak na to ?

Při zakládání svěřenského fondu je potřeba mít na paměti, že významným principem svěřenského fondu je jeho neměnnost.?. Občanský zákoník připouští pouze změnu svěřenského fondu v souvislosti se zvýšením majetku nebo změnu statutu soudem při respektování původního účelu svěřenského fondu. Mělo by se tak výlučně jednat o úpravy technické či procesní podoby s tím, že při porovnání s původním stavem by nově navržený stav měl prospívat účelu fondu.

Lze statut změnit ?

Důvod „neměnnosti“ svěřenského fondu je zřejmý. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Zakladatel ve statutu, který chystá v době, kdy jsou věci v jeho vlastnictví, určí režim nakládání s „vyčleněným“ majetkem, kdy a komu budou plynout užitky z těchto věcí, jak bude prováděna správa apod. Vznikem svěřenského fondu však zakladatel vlastnictví pozbude. Z uvedeného důvodu tak zakladatel musí po založení fondu statut respektovat. Pravidla ve statutu nemůže měnit správce ani obmyšlený, neboť se nejedná o věci, které by jim patřili. Přesto některé změny provádět lze…

§ 1448 ObZ
Celistvé dědictví

Pečlivě připravený statut

Kvalitní a bezpečný svěřenský fond

Při zakládání svěřenského fondu zákon umožňuje velkou míru flexibility, kterou je potřeba využít. Přípravě  svěřenského fondu je tak nutné již v úvodu věnovat opravdu velkou pozornost a promyslet případné varianty, které mohou nastat.

Potřebujete změnit Statut ?

ONLINE poradna

+420 773 127 107