Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Statut svěřenského fondu

Je nejdůležitější...

Správné nastavení statutu je základním krokem při vzniku svěřenského fondu. Při přípravě statutu pro naše klienty se snažíme, aby statut byl co nejrozsáhlejší, a pamatoval každou možnou situaci, která může nastat v průběhu dalších 99 let, ale zároveň klientům vždy doporučujeme zakomponovat do něj ustanovení, které maximálně ochrání majetek a budoucí zájmy oprávněných osob. Jsou to jedinečná ustanovení, které zajistí, že statut, který může obsahovat prakticky cokoliv, co si zakladatel přeje, bude dostatečně variabilní a zároveň v souladu s  § 1448 ObZ.

Správně nastavený statut ochrana majetku
Svěřenecký fond založen dle zákonů

Co musí obsahovat statut ?

Podle § 1448 ObZ., má zakladatel povinnost, aby listina, kterou zakladatel zakládá svěřenský fond, byla sepsána formou veřejné listiny. Tato listina musí obsahoval alespoň:  označení svěřenského fondu, označení majetku který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, vymezení účelu svěřenského fondu, údaj o době trvání svěřenského fondu; má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Proč je statut tak důležitý ?

Svěřenský fond bývá zakládán zpravidla na dlouhou dobu. Není-li statut svěřenského fondu dostatečně promyšlen a pečlivě připraven, může se postupem času zjistit, že  neodpovídá původnímu záměru zakladatele nebo neobsahuje úpravu pro řešení určité životní situace, která právě nastala.

statut
statut

Jak na to ?

Při zakládání svěřenského fondu je potřeba mít na paměti, že významným principem svěřenského fondu je jeho neměnnost.?. Občanský zákoník připouští pouze změnu svěřenského fondu v souvislosti se zvýšením majetku nebo změnu statutu soudem při respektování původního účelu svěřenského fondu. Mělo by se tak výlučně jednat o úpravy technické či procesní podoby s tím, že při porovnání s původním stavem by nově navržený stav měl prospívat účelu fondu.

Lze statut změnit ?

Důvod „neměnnosti“ svěřenského fondu je zřejmý. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Zakladatel ve statutu, který chystá v době, kdy jsou věci v jeho vlastnictví, určí režim nakládání s „vyčleněným“ majetkem, kdy a komu budou plynout užitky z těchto věcí, jak bude prováděna správa apod. Vznikem svěřenského fondu však zakladatel vlastnictví pozbude. Z uvedeného důvodu tak zakladatel musí po založení fondu statut respektovat. Pravidla ve statutu nemůže měnit správce ani obmyšlený, neboť se nejedná o věci, které by jim patřili. Přesto některé změny provádět lze…

§ 1448 ObZ
Celistvé dědictví

Pečlivě připravený statut

Kvalitní a bezpečný svěřenský fond

Při zakládání svěřenského fondu zákon umožňuje velkou míru flexibility, kterou je potřeba využít. Přípravě  svěřenského fondu je tak nutné již v úvodu věnovat opravdu velkou pozornost a promyslet případné varianty, které mohou nastat.

Potřebujete změnit Statut ?

ONLINE poradna

+420 775 997 977