Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Celistvé dědictví

Svěřenské poradenství

Online poradna

Tato poradna je určena pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o svěřenských fondech.

Klientská zóna

V dalším kroku zadejte své ID

Vstup do této sekce je prémiovou výsadou našich klientů, kterým poskytujeme online nadstandartní svěřenské poradenství, zaměřené na běžný chod svěřenského fondu

jaký majetek tvoří svěřenský fond
Celistvé dědictví

Svěřenecký fond a jeho obsazení

Obmyšlený

Obmyšlený svěřenského fondu je jediná osoba, která má právo na plody, užitky nebo majetek, jež plynou ze svěřenského, případně na jejich podíl.

Obmyšlený

Ve svěřenském fondu

Cílem soukromého svěřenského fondu je poskytovat majetkovou výhodu buď konkrétní osobě, nebo subjektu. Tato majetková výhoda může mít podobu práva na čerpání plodů nebo užitků ze svěřenského fondu nebo práva vydání kmenového majetku fondu, a to buď jeho části během trvání svěřenského fondu, anebo celého po jeho zániku. Způsobilost být obmyšleným má kdokoliv, koho za způsobilého považuje zakladatel fondu, který má právo jej jmenovat. Může se tedy jednat nejen o člověka, právnickou osobu, ale i osoby nenarozené nebo právnické osoby, které dosud nebyly založeny. Jak již bylo naznačeno výše, obmyšlený má podle § 1457 odst. 3 právo na čerpání plodů nebo užitků z fondu nebo na majetek fondu, popř. na podíly na nich. Těmito hodnotami mohou být jakékoliv majetkové výhody, které lze vyjádřit penězi, včetně práva užívacího, práva požívacího, služebností nebo reálných břemen. Právo na plnění ze svěřenského fondu může být jak podmínečné, tak i bezpodmínečné, přičemž podmínka nesmí být v rozporu se zákonem nebo se příčit dobrým mravům.

jaký majetek tvoří svěřenský fond

ONLINE poradna

+420 775 997 977